November 2016

Tishri - Cheshvan 5777

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
 

 

1

Davidic Dance
7:00 pm

Torah Study
Monett

2

3

 

4

Erev Shabbat
Service
7:30 pm

5

Service 11:00 am
Noach
Genesis 6:9-11:32
Isaiah 54:1-55:5
Luke 1:1-80

30 Tishrei
1 Cheshvan
2 Cheshvan
3 Cheshvan
4 Cheshvan

6

 

7

Torah Study Springfield &
Harrison

8

Davidic Dance
7:00 pm

Torah Study
Monett

9

10

11

Erev Shabbat
Service
7:30 pm

12

Service 11:00 am
Lech Lecha
Genesis 12:1-17:27
Isaiah 40:27-41:16
Matthew 1:1-17

5 Cheshvan 6 Cheshvan 7 Cheshvan 8 Cheshvan 9 Cheshvan 10 Cheshvan 11 Cheshvan

13

 

14

Torah Study Springfield &
Harrison

15

Davidic Dance
7:00 pm

Torah Study
Monett

16


17

 

18

Erev Shabbat
Service
7:30 pm

19

Service 11:00 am
“Vayera”
Genesis 18:1-22:24
2 Kings 4:1-37
Luke 2:1-38
12 Cheshvan 13 Cheshvan 14 Cheshvan 15 Cheshvan 16 Cheshvan 17 Cheshvan 18 Cheshvan

20

21

Torah Study Springfield &
Harrison

22

Davidic Dance
7:00 pm

Torah Study
Monett

2324

25

Erev Shabbat
Service
7:30 pm

26

Service 11:00 am
“Chayei Sarah”
Genesis 23:1-25:18
1 Kings 1:1-31
Matthew 2:1-23

19 Cheshvan 20 Cheshvan 21 Cheshvan 22 Cheshvan 23 Cheshvan 24 Cheshvan 25 Cheshvan

27


28

Torah Study Springfield &
Harrison

29

Davidic Dance
7:00 pm

Torah Study
Monett

30 

 


 

 

 

 

26 Cheshvan 27 Cheshvan 28 Cheshvan 29 Cheshvan