January 2014

Tevet - Shevat 5774

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
 

 



 

 

1





2




Rosh Chodesh

3

Erev Shabbat
Service 7:30pm



4

Service 11:00 am
Bo
Exodus 10:1 - 13:16
Jeremiah 46:13-28
Mark 3:7-19

29 Tevet
1 Shevat
2 Shevat
3 Shevat

5

 




6

 




7

Davidic Dance
7:00pm


8

 

 

9

 




10

Erev Shabbat
Service 7:30pm

 

11

Service 11:00 am
Beshalach
Exodus 13:17 - 17:16
Judges 4:4 - 5:31
Matthew 5:1-48

4 Shevat 5 Shevat 6 Shevat 7 Shevat 8 Shevat 9 Shevat 10 Shevat

12

 



13

 


14

Davidic Dance
7:00pm

15

 

16


 

17

Erev Shabbat
Service 7:30pm



18

Service 11:00 am
Yitro
Exodus 18:1 - 20:23
Isahia 6:1-7; 9:5-6
Matthew 6:1 - 8:1

11 Shevat 12 Shevat 13 Shevat 14 Shevat 15 Shevat 16 Shevat 17 Shevat

19





20





21

Davidic Dance
7:00pm


22





23





24

Erev Shabbat
Service 7:30pm


25

Service 11:00 am
“Mishpatim”
Exodus 21:1 - 24:18
Jeremiah 34:822;    33:25,26
Luke7:1 - 8:3

18 Shevat 19 Shevat 20 Shevat 21 Shevat 22 Shevat 23 Shevat 24 Shevat

26

 

 

27

 


28

Davidic Dance
7:00pm

29

30

 


31

Erev Shabbat
Service 7:30pm

 

 

25 Shevat 26 Shevat 27 Shevat 28 Shevat 29 Shevat 30 Shevat