February 2018

Shevat - Adar 5778

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
 

  

 
1


2

Erev Shabbat
Service 7:30 pm


3

Service 11:00 am
"Yitro"
EXODUS 18:1-20:23
ISAIAH 6:1-7:6, 9:5-6
MATTHEW 19:16-26

16 Shevat
17 Shevat
18 Shevat

4

 

5

Torah Study Springfield

6

Davidic Dance
7:00pm

Torah Study
Monett

7

 8
9

Erev Shabbat
Service 7:30 pm


10

Service 11:00 am
Mishpatim"
EXODUS 18:1-20:23

ISAIAH 6:1-7:6, 9:5-6
MATTHEW 19:16-26

19 Shevat 20 Shevat 21 Shevat 22 Shevat 23 Shevat 24 Shevat 25 Shevat

11


12

Torah Study Springfield

13

Davidic Dance
7:00pm

Torah Study
Monett

14

15

16

Erev Shabbat
Service 7:30 pm


17

Service 11:00 am
Terumah"
EXODUS 18:1-20:23
ISAIAH 6:1-7:6, 9:5-6
MATTHEW 19:16-26

26 Shevat 27 Shevat 28 Shevat 29 Shevat 30 Shevat 1 Adar 2 Adar

18
19

Torah Study Springfield

20

Davidic Dance
7:00pm

Torah Study
Monett

21
22

23

Erev Shabbat
Service 7:30 pm


24

Service 11:00 am
“Tetzaveh"
EXODUS 18:1-20:23
ISAIAH 6:1-7:6, 9:5-6
MATTHEW 19:16-26

3 Adar 4 Adar 5 Adar 6 Adar 7 Adar 8 Adar 9 Adar

25 

26

Torah Study Springfield

27

Davidic Dance
7:00pm

Torah Study
Monett

28 

 

  

 

 

10 Adar 11 Adar 12 Adar 13 Adar