December 2015

Kislev - Tevet 5776

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
 

 

1

Davidic Dance
7:00 pm

Torah Study
Monett

2

3

 

4

Erev Shabbat
Service
7:30 pm

5

Service 11:00 am
Vayeshev
Genesis 37:1-40:23
Amos 2:6-3:8
John 2:13-4:42

19 Kislev
20 Kislev
21 Kislev
22 Kislev
23 Kislev

6

 

7

Torah Study Springfield &
Harrison

8

Davidic Dance
7:00 pm

Torah Study
Monett

9

10

11

Erev Shabbat
Service
7:30 pm

12

Service 11:00 am
Miketz
Genesis 41:1-44:17
Zechariah 2:14-4:7
Luke 4:16-31

24 Kislev 25 Kislev 26 Kislev 27 Kislev 28 Kislev 29 Kislev 30 Kislev

13

 

14

Torah Study Springfield &
Harrison

15

Davidic Dance
7:00 pm

Torah Study
Monett

16


17

 

18

Erev Shabbat
Service
7:30 pm

19

Service 11:00 am
“Vayigash”
Genesis 44:18-47:27
Ezekiel 37:15-28
John 5:1-47
1 Tevet 2 Tevet 3 Tevet 4 Tevet 5 Tevet 6 Tevet 7 Tevet

20

21

Torah Study Springfield &
Harrison

22

Davidic Dance
7:00 pm

Torah Study
Monett

2324

25

Erev Shabbat
Service
7:30 pm

26

Service 11:00 am
“Vayechi”
Genesis 47:28-50:26
1 Kings 2:1-12
Luke 4:31-5:11

8 Tevet 9 Tevet 10 Tevet 11 Tevet 12 Tevet 13 Tevet 14 Tevet

27


28

Torah Study Springfield &
Harrison

29

Davidic Dance
7:00 pm

Torah Study
Monett

3031

 


 

 

 

 

15 Tevet 16 Tevet 17 Tevet 18 Tevet 19 Tevet