• 5/27/17 Shabbat Praise & Worship

Outstanding Spirit-filled
Davidic Style Praise and Worship.

Songs: Praise Ye The Lord (Lyrics);
Shout for Joy (Lyrics);

L'choo V'nahaleh (Lyrics);

Chatan sh'maymee
(Lyrics);
Ruach Elohim (Lyrics);
In The Presence of the Lord
(Lyrics)

• 5/27/17 Celebration:
Shavuot 2017